Besteding inkomsten

De inkomsten van de Nierstichting bestaan grotendeels uit donaties en de collecteopbrengst. We ontvangen geen structurele steun van de overheid. Met een donatie of gift in de collectebus ontvangt de Nierstichting ook het vertrouwen dat wij deze effectief en efficiënt inzetten. Daarom doen we er alles aan om zo veel mogelijk te bereiken en daarover heldere uitleg te geven.

€ 12,4 miljoen voor nierpatiënten

Onze totale uitgaven waren € 17,8 miljoen. Daarvan besteedden we € 12,4 miljoen ten bate van nierpatiënten (doelbesteding). De rest was nodig voor fondsenwerving, administratie en beheer. In 2023 besteedde de Nierstichting dus 69 cent van elke euro aan inkomsten aan een beter leven voor nierpatiënten.

De kosten voor fondswerving staan onder druk. Daarom zet de Nierstichting ook vol in op cofinanciering. Want alleen samen met andere investeerders kunnen we de impact realiseren die nierpatiënten nodig hebben. In 2023 investeerde de Nierstichting in totaal € 3.941.632 in verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten en consortia. Dankzij onze multiplierstrategie kwam daar € 13.638.335 cofinanciering bij. Het totaal besteedbare bedrag kwam dus uit op € 17.579.967: ruim 3,5 keer zo veel als we zelf investeerden. Daardoor kunnen we veel meer bereiken. En hiervoor is elke gedoneerde euro hard nodig.

jaarverslag 2023

Jaarverslag

De Nierstichting geeft graag helder en toegankelijk inzicht in de besteding van onze inkomsten. We communiceren daarover onder meer op deze website, in digitale nieuwsbrieven en het relatiemagazine. En natuurlijk in het Financieel jaarverslag (pdf). Daarin leggen we jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. En we geven tekst en uitleg over ons gevoerde (financiële) beleid.

KOERS

Vanaf 2021 werken we samen met de Nierpatiëntenvereniging (NVN) op basis van een gezamenlijke KOERS. Samen agenderen we het levensbelang van gezonde nieren, (de impact van) nierziekte en de urgentie om samen met anderen te komen tot innovaties en oplossingen. Wetenschappelijk onderzoek stimuleren is slechts één van onze activiteiten. De Nierstichting werkt ook hard aan preventie, stimuleert (zorg)innovatie en ondersteunt nierpatiënten in hun dagelijks leven. En we streven ernaar om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen.

Door overheidsbezuinigingen op de gezondheidszorg heeft de Nierstichting bovendien een extra taak: voorkomen dat de zorg voor nierpatiënten en de noodzaak van innovatie tussen wal en schip raken. Bekijk ook onze impact op Wat we samen hebben bereikt.

Salaris en beloning

De beloning voor medewerkers van de Nierstichting is marktconform. De maximale salarissen zijn sinds 2012 bevroren. De Nierstichting kent geen dertiende maand of andere bonusregeling. Het salaris van de directeur voldoet aan de norm vastgelegd in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. Die regeling is gebaseerd op de (door de commissie Wijffels opgestelde) Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het brutosalaris van de directeur van de Nierstichting (€ 129.999 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Onze Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Ons werk is weliswaar belangeloos, maar kan niet kostenloos. Het vergt een professionele organisatie om een stichting met 64 medewerkers, ruim 36.000 actieve vrijwilligers en bijna 140.000 donateurs effectief en efficiënt te laten draaien, inkomsten te werven én het miljoenenbudget optimaal in te zetten voor een beter leven van nierpatiënten.