Kolff+ programma 2024

De Nierstichting stelt binnen het Kolff+ Programma diverse beurzen beschikbaar. De drie uitgangspunten zijn creativiteit, talent en het opvolgen van succesvol onderzoek richting impact voor de patiënt. Het programma bestaat uit 2 calls per jaar met daarbinnen 3 verschillende beurzen in open competitie; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes Aanjager beurzen.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van het Kolff+ programma 2023:

  • Het bedrag van de beurzen – d.w.z. maximum bedrag Nierstichting subsidie per beurs – is verhoogd (zie informatieblad Kolff+ programma 2024)
  • Het project financiering model is aangepast; maximum bedragen per fte zijn hoger (zie infoblad Project Financiering Model)
  • NB: deze wijzingen hebben uitsluitend betrekking op het Kolff+ programma 2024. Lopende projecten en projecten die worden gehonoreerd binnen het Kolff+ 2023 programma zijn gebonden aan de voorwaarden van de voor hen specifieke call.

Correctie:
Nieuwe versie infoblad Kolff+ programma 2024: in de versie van 16 oktober 2023 zijn de verhoogde maximum bedragen van de beurzen, zoals aangegeven op bladzijde 2 van de vorige versie (20 juli 2023), ook doorgevoerd op bladzijden 6 (Creativity grant), 7 (Talent Grants) en 9 (Succes Aanjager grant). Voor de rest zijn beide versies van het infoblad gelijk.

Call for pre-proposals

Voor het Kolff+ programma zijn er twee indieningsmomenten in 2024. De ingediende vooraanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR) van de Nierstichting. De volledige aanvragen worden beoordeeld door externe wetenschappelijke referenten, een panel van en patiëntbeoordelaars, en de Wetenschappelijke Raad.
Het budget voor het Kolff+ programma 2024 wordt gelijk verdeeld over de twee calls. Per call is een budget van 1 tot 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Planning Kolff+ Calls 2024

Kolff+ Call 1 2024
Open voor indiening vooraanvragen: 17 oktober 2023
Deadline vooraanvragen: 21 november 2023 23:59 uur
Indiening aanvragen (op uitnodiging, op basis van geselecteerde vooraanvragen): eind januari 2024 - begin maart 2024
Communicatie besluit: juli 2024

Kolff+ Call 2 2024
Open voor indiening vooraanvragen: 25 maart 2024
Deadline vooraanvragen: 16 april 2024 23:59 uur
Indiening aanvragen (op uitnodiging, op basis van geselecteerde vooraanvragen): eind juni 2024 – half augustus 2024
Communicatie besluit: december 2024

Aanvraag indienen

Dien je aanvraag in via ons subsidiebeheersysteem MIDAS. Let op: het is niet mogelijk om een aanvraag per e-mail te versturen.
Informatie over het registreren en inloggen in ons subsidiebeheersysteem MIDAS en over het indienen van een subsidieaanvraag via het systeem staat in de Gebruikersinstructie voor aanvragers / User manual for applicants.

In het kort bestaat een aanvraag uit het invullen van:
1. Een digitaal indieningsformulier in MIDAS.
2. Een aanvraagformulier dat je als bijlage (pdf) toevoegt aan het indieningsformulier. Het aanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

English summary

The Dutch Kidney Foundation supports various grants within the Kolff+ Program. The Program promotes creativity, talent and following up on successful research within a strategic framework that is directed at impact for the patient. The program consists of 2 calls per year with 3 different grants in open competition; Creativity, Junior / Senior Talent and Success Accelerator Grants.

The most important differences relatively to the Kolff+ 2023 program are:

  • A higher maximum Dutch Kidney Foundation subsidy per grant (see infosheet Kolff+ program 2024)
  • A modified project funding model, with higher maximum amounts per full time equivalent (see infosheet Project Funding Model)
  • NB: These modifications are specific for the Kolff+ program 2024. Open projects and projects that are granted within the Kolff+ 2023 program are bound to the conditions of their specific call.

Correction:
New version infosheet Kolff+ program 2024: in the version of 16 October 2023 the maximum amounts of subsidy per grant, as displayed on page 2 of the previous version (20 July 2023), have also been filled in on pages 6 (Creativity grant), 7 (Talent Grants) and 9 (Succes accelerator grant). There are no other differences between the two versions of the infosheet.

Pre-proposal

For the Kolff+ program 2024, there will be two separate submission periods. The Scientific Board (WR) of the Dutch Kidney Foundation will assess the applications. The full applications will be assessed by external scientific reviewers, a panel of patient representatives and the Scientific Board. The total budget for the Kolff+ Program 2024 is divided equally among the two calls. Each call has a budget of 1 to 1,5 million euros.

Planning of the Kolff+ Calls 2024

Kolff+ Call 1 2024
Open for submission of preproposals: 17 October 2023
Deadline: 21 November 2023 23:59 o'clock
Submission of full proposals (invitation only, for selected preproposals): end of January 2024 - start of March 2024
Communication of decision: July 2024.

Kolff+ Call 2 2024
Open for submission of preproposals: 25 March 2024
Deadline: 16 April 2024 23:59 o'clock
Submission of full proposals (invitation only, for selected preproposals): end of June 2024 - mid August 2024
Communication of decision: December 2024.

Submit an application

Submit your application via our new grant management system called MIDAS. Note: it is not possible to submit your application via email anymore.
Our User manual for applicants contains instructions to register and log in to MIDAS and for submitting a grant application through this system.

In short, an application includes:
1. A digital submission form to be filled out.
2. An application form to be completed and attached (pdf) to the submission form. The application form can be found below (under ‘Formulieren’).

Formulieren Kolff+ Programma