PIONIER+: programma voor cofinanciering van onderzoek en innovatie met maatschappelijke impact

De Nierstichting stimuleert dat resultaten uit onderzoek optimaal ten goede komen aan de kwaliteit van leven van nierpatiënten. Met het PIONIER+ programma ondersteunt de Nierstichting projecten voor onderzoek, innovatie en ontwikkeling richting verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een nierziekte en preventie van nierziekten. PIONIER+ is er op gericht om substantiële cofinanciering uit andere bronnen te realiseren, om zo met elke gedoneerde euro optimaal impact te bereiken.

Voor wie?

  • Projectleiders die in calls van andere financiers (gaan) indienen waar cofinanciering vereist is óf
  • Projectleiders die een initiële financiering nodig hebben om andere co-financiers aan te trekken voor een beoogd projectvoorstel.

Wat?

Het programma biedt ruimte voor het aanvragen van cofinanciering voor onderzoeks- en innovatieprojecten. Verzoeken voor cofinanciering voor onderzoeks- en innovatieprojecten kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar uitsluitend in overleg met één van de programmamanagers van de afdeling Zorg & Innovatie. Neem hiervoor contact op met het programmasecretariaat (research@nierstichting.nl, of tel. 035 - 697 8011).

De omvang van de PIONIER+ cofinanciering kan variëren. Meestal is dit niet meer dan 30% van de totaal benodigde (private) cash bijdrage met een maximum van € 100.000.

Cofinancieringsaanvragen moeten voldoende uitgewerkt zijn om te kunnen beoordelen, maar hoeven nog niet definitief te zijn. In de regel doet de Nierstichting eerst een voorwaardelijke toezegging in de vorm van een steunbrief. Als cofinanciering is gerealiseerd en aan de overige voorwaarden is voldaan, wordt de subsidie daadwerkelijk verleend.  

Meer informatie over voorwaarden en criteria van het PIONIER+ programma voor cofinanciering is te vinden in het informatieblad.

English summary

The Dutch Kidney Foundation (DKF) stimulates translation of research results to optimally benefit the quality of life of kidney patients. PIONIER+, the co-funding program of the Dutch Kidney Foundation, supports research, innovation and development projects towards improving the quality of life of kidney patients and prevention of kidney diseases. The PIONIER+ program aims to generate substantial co-funding and maximize impact out of each euro donated to the DKF.

Who can apply?

  • Project leaders who intend to submit a proposal in a non-DKF research call and require co-funding, or:
  • Project leaders who need initial funding for an intended co-funding project.

Grants

The PIONIER+ program offers co-funding for research and innovation projects. Requests for co-funding of research and innovation projects can be submitted throughout the year, and only after consulting a program manager of the section Healthcare & Innovation of the DKF. Program managers can be reached by contacting the program office (research@nierstichting.nl, 035-6978011).

The size of the PIONIER+ Co-Funding Grant may vary. A typical grant size is usually not more than 30% of the total needed (private) cash contribution with a maximum of € 100.000.

Preliminary proposals are accepted but need to have sufficient detail for scientific review. Provisional commitments are usually expressed in a Letter of Commitment. Only after co-funding is realized and all conditions have been satisfied, the PIONIER+ subsidy will be granted. 

Specific information about the conditions and criteria of the PIONIER+ Program can be found in the infosheet.