Nierstichting en Health~Holland openen gezamenlijke PPS-call 2024

Vandaag opent de gezamenlijke PPS-call van de Nierstichting en Health~Holland met als doel om opgedane kennis ten aanzien het verbeteren van de levenskwaliteit van nierpatiënten sneller toepasbaar te maken in de praktijk.

Alle benodigde informatie over deze call is te vinden op de website van de Nierstichting.
In Nederland heeft 1 op de 10 personen chronische nierschade, dat zijn momenteel 1,7 miljoen mensen en deze aandoening dreigt in 2040 wereldwijd de vijfde doodsoorzaak te worden. De Nierstichting ondersteunt onderzoek en innovatie van hoge relevantie en kwaliteit, waarmee daadwerkelijk impact wordt gemaakt om deze dreiging het hoofd te bieden.

Publiek-private samenwerking is één van de belangrijke pijlers onder het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Nierstichting. Het helpt projecten mogelijk te maken die de persoonlijke levenskwaliteit van nierpatiënten en hun naasten verbeteren. Bijvoorbeeld door het terugdringen van het aantal patiënten dat dialyse of niertransplantatie nodig heeft, het verbeteren van de uitkomsten van deze behandelingen en het toeroepen van een halt aan de toename in chronische nierschade en de ziektelast door complicaties ervan.

In dit kader opent de Nierstichting samen met Health~Holland de Nierstichting-Health~Holland PPS-call 2024. Het doel van deze PPS-call 2024 is het versnellen van translatie van opgedane kennis naar toepassing.
Om die reden richt de call zich op subsidieaanvragen die ontwikkeling bevatten vanaf Technology Readiness Level 4 (TRL4). Consortia kunnen bestaan uit kennisinstellingen, private partners en eindgebruikers, zoals toekomstige ontwikkelingspartners en nierpatiënten, die allen gelijkwaardig worden betrokken in het project. De partners in een PPS-project werken hecht samen aan de gedeelde doelstelling waarbij elke partner een onmisbare rol heeft in het bereiken van impact.

Voor wie is de call
Subsidie kan worden aangevraagd voor een consortium waarin onderzoeksorganisaties, ondernemingen met winstoogmerk, en bij voorkeur ook relevantie publieke organisaties, gezamenlijk een project realiseren op basis van een duidelijke en optimale taak- en risicoverdeling. De consortiumpartners leveren allen een financiële en inhoudelijke bijdrage aan het project en werken intensief samen op basis van gelijkwaardigheid.

De hoofdaanvrager van subsidie in deze call is een Nederlandse onderzoeksinstelling. De call staat open voor medeaanvragers uit Nederland en het buitenland, zolang het onderzoek bijdraagt aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
Naast kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties, zijn eindgebruikers zoals toekomstige ontwikkelingspartners en patiënten, betrokken bij het consortium. Gezien het feit dat er een groot potentieel is van technologische innovatie op het bereiken van impact op nieraandoeningen, worden ook technische universiteiten uitgenodigd. Daarnaast worden vooral ook jonge onderzoekers aangemoedigd om een voorstel in te dienen.

Wanneer
De call is geopend op 17 april 2024 en de planning van het traject is als volgt:

  • 12 juni 2024 - Deadline aanleveren vooraanvragen
  • november 2024 - Deadline volledige aanvragen
  • 1 maart 2025 – Definitief besluit toekenningen.

Alle informatie over de procedure en de criteria is te vinden op de website van de Nierstichting. Voor vragen kun je contact opnemen via research@nierstichting.nl.