Subsidieregeling donatie bij leven is verlengd

Per 1 september 2021 is de subsidieregeling donatie bij leven voor 4 jaar verlengd. Deze verlenging is goed nieuws voor nier- en leverdonoren en daarmee voor alle patiƫnten die wachten op een donornier of lever. Toch vinden de Nierstichting en de NVN dat de regeling ruimhartiger moet zijn. Daarvoor pleiten we dan ook in een brief aan de Tweede Kamer.

Continuering van de regeling is noodzakelijk omdat donoren bij leven een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het nijpende tekort aan donornieren (en levers): er sterven nog steeds patiënten op de wachtlijst voor een donororgaan. Op basis van de regeling kan een donor – net als de afgelopen jaren – aanspraak maken op een vergoeding voor kosten die direct verband houden met de donatie. Ook kunnen ze een tegemoetkoming ontvangen voor eventuele inkomstenderving gedurende een beperkte periode (maximaal 13 weken voor nierdonoren en 26 weken voor leverdonoren).

Onnodige barrières
VWS heeft met verlenging van de subsidieregeling enkele kleine, meer technische aanpassingen doorgevoerd waarmee de regeling verbetert. De aanpassingen in de regeling zijn gebaseerd op een evaluatie van de Kwink-groep. Helaas heeft het ministerie van VWS een aantal verbeterpunten niet overgenomen. Hierdoor blijven, met name voor de groep van ZZP’ers, onnodige financiële barrières in stand die orgaandonatie bij leven in de weg kunnen staan.

Menselijke maat
De aanbevelingen uit het rapport zijn essentieel om het financiële vangnet voor met name de groep ZZP’ers te vergroten als zij ernstige complicaties krijgen. De verbeterpunten gaan vooral over toepassing van de menselijke maat bij de uitvoering van de regeling, en afdekking van het risico van eventuele inkomstenderving van ZZP’ers bij ernstige complicaties na 13 weken. De Nierstichting en NVN pleiten voor het verlengen van de termijn van 13 tot maximaal 26 weken, wat voor leverdonoren al het uitgangspunt is. Hiermee wordt het financieel risico bij complicaties voor nierdonoren aanzienlijk verkleind. Terwijl de budgettaire consequenties met deze aanpassing zeer beperkt zijn doordat het slechts om uitzonderlijke situaties gaat.

Maatschappelijke bijdrage
Dit najaar heeft de Tweede Kamer overleg met de verantwoordelijke minister over de evaluatie. Wij hebben daarom input meegegeven voor dit overleg aan de woordvoerders in de Tweede Kamer. De Nierstichting zet zich samen met de NVN in voor de belangen van nierdonoren. Omdat de mogelijkheid van nierdonatie bij leven inmiddels zorgt voor ongeveer de helft van de niertransplantaties per jaar, lobbyen de Nierstichting en NVN al enkele jaren voor een ruimhartiger onkostenvergoeding voor donoren. Een regeling die recht doet aan de maatschappelijke bijdrage die donoren leveren en die onnodige financiële belemmeringen wegneemt.

Meer lezen
Lees de volledige brief van de Nierstichting en de NVN aan de Tweede Kamer.
De vernieuwde regeling is te vinden op de website van de Transplantatiestichting.