Actievoorwaarden Jonge Helden SMS-actie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie, onderdeel van de campagne ‘Jonge Helden’ van de Nierstichting (hierna: ‘de actie’). Met jouw bijdrage investeren we in wetenschappelijk onderzoek om nierziekten in de toekomst te kunnen genezen en om nierziekten bij kinderen beter te behandelen. En dat is hard nodig. Want de impact op het leven van jonge kinderen is enorm en een kind met een nierziekte blijft meestal zijn of haar hele leven nierpatiënt. Ook geven we nierpatiëntjes en hun ouders de begeleiding en ondersteuning die ze zo hard nodig hebben.

Hoe werkt het?

In het programma RTL Boulevard en via verschillende kanalen wordt gevraagd om een donatie aan de Nierstichting door HELD naar 7171 te sms’en. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een gratis bedankt-sms. In deze sms staat een link naar een mobiele pagina waar je zelf het bedrag kunt kiezen dat je wilt doneren.  Via jouw eigen bank(omgeving) wordt de donatie via een iDEAL betaling in orde gemaakt. Het gaat om een eenmalige donatie. Dit noemen we in de onderstaande voorwaarden ‘de sms actie’. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden, geen andere kosten verbonden.
Om je te bedanken voor je donatie vragen we je in de chat of je een gratis receptenboekje van ons wilt ontvangen en of je wilt meedoen aan de winactie. Als je meedoet aan de winactie maak je kans op een Jonge Helden baseball jack of vrijkaarten voor CORPUS ‘Reis door de mens’, dit noemen we in de voorwaarden ‘de winactie’.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deelname aan de sms- actie en de winactie is mogelijk indien je ouder bent dan 18 jaar. Deelname onder de 18 jaar is alleen toegestaan met toestemming van je ouders  of wettelijk vertegenwoordiger.
1.2 Deelname aan de actie is mogelijk t/m 4 juli 2022.

Artikel 2 – Meedoen aan de sms actie (de actie)

2.1 Je doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de campagne Jonge Helden van de Nierstichting door een sms met de tekst HELD naar 7171 te sms-en. Voor deze sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht berekend.
2.2 Als reactie ontvang je een bedankt-sms (hierna: ‘retour-sms’). In deze retour-sms staat een link naar een mobiele pagina, waar jij het bedrag kiest dat je wilt doneren. Via een iDEAL betaling vanuit jouw bank(omgeving) wordt de donatie aan de Nierstichting voldaan. De retour-sms is gratis. Indien er geen succesvolle donatie is gedaan, wordt eenmalig een reminder sms gestuurd.
2.3 De hoogte van deze eenmalige donatie is minimaal 3 euro, dit bedrag is exclusief de telefoonkosten voor het versturen van de sms. Heb je een abonnement inclusief gratis sms’en inclusief naar 4-cijferige codes, dan zijn er geen extra telefoonkosten.
2.4 Het gaat om een eenmalige donatie. Deze zal worden geïnd door de Deutsche Bank.
2.5 Het sms-verkeer in het kader van de actie is geen abonnementsdienst.
2.6 Voor het uitvoeren van deze dienst werkt de Nierstichting samen met CM.com Netherlands B.V., CM Payments B.V. en Abbi Insights B.V. CM Payments B.V. garandeert dat de gedoneerde bedragen vanuit de campagne bij de Nierstichting terecht komen. CM Payments B.V. werkt onder vergunning van DNB.
2.7 De gedoneerde bedragen worden via Stichting Derdengeld aan de Nierstichting overgemaakt. De iDEAL kosten bedragen € 0,14 per geslaagde transactie.

Artikel 3 – Meedoen aan de winactie

3,1 Elke deelnemer aan de winactie maakt kans op  vrijkaarten voor CORPUS of een Jonge Helden baseball jack
3.2 Deelname is mogelijk door dit aan te geven op de actiepagina en door jouw naam en e-mailadres op te geven
3.3 Vóór uitreiking van de prijzen kunnen we je vragen om je geboortedatum of om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zoals nader bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden.
3.4 Er worden in totaal 5 baseball jacks en 50x2 kaarten voor CORPUS onder de deelnemers verloot.

Artikel 4 – Uitsluiting van deelname

4.1 Medewerkers van Nierstichting en RTL Boulevard zijn uitgesloten van deelname aan de winactie.
4.2 De Nierstichting behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten voor deelname aan de winactie, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.
4.3 Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen bij de winactie.

Artikel 5 – Gegevens

5.1 In het kader van de sms-actie en winactie verwerkt de Nierstichting persoonsgegevens. Jouw gegevens worden gebruikt om:

  • Jouw donatie te verwerken
  • Je een gratis receptenboek te sturen indien je hebt aangegeven dit te willen
  • Indien je toestemming geeft, je de nieuwsbrief van de Nierstichting toe te sturen

5.2 Als je donatie gelukt is, zal de Nierstichting  je mogelijk benaderen via het gebruikte telefoonnummer om je te bedanken voor jouw bijdrage en om andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan ons werk. We mogen je bellen, omdat je Nierstichting financieel hebt gesteund. Als je geen tijd of zin hebt in een gesprek, kan je dit direct aangeven.
5.3 Wil je niet door ons gebeld worden, dan kun je dit eenvoudig aangeven op onze website: nierstichting.nl/geencontact/
5.4 Het volledige en actuele privacy statement van de Nierstichting kan online geraadpleegd worden op nierstichting.nl/privacy-statement/
5.5 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Nierstichting het recht om je van deelname aan de winactie uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. De Nierstichting kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
5.6 We kunnen je vragen om je naam of eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie. Als je hieraan medewerking geeft heb je geen recht op een (financiële) vergoeding.
5.7 Indien je winnaar bent van twee vrijkaarten voor CORPUS verstrekt de Nierstichting jouw naam, telefoonnummer en emailadres aan CORPUS voor het maken van een reservering voor jouw bezoek. Hierop zijn de privacyvoorwaarden van Corpus van toepassing: corpusexperience.nl/nl/privacy-en-cookies.

Artikel 6 – Aanwijzing van de winnaar van de winactie

6.1 De winnaar zal op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting. De loting zal plaatsvinden op maandag 11 juli 2022 en er zal binnen twee weken contact worden opgenomen met de winnaars voor de uitreiking/het toesturen van de prijzen. Indien na een aantal pogingen zijdens de Nierstichting geen contact met een winnaar kan worden verkregen, zal een extra loting plaatsvinden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen. 
6.2 De Nierstichting kan niet worden aangesproken op geen of niet tijdige levering van de prijs indien jij  onjuiste gegevens hebt opgegeven.

Artikel 7 – Prijs winactie

7.1 De prijs bestaat uit  5 baseball jacks en 50 x2 kaarten voor CORPUS t.w.v.
7.2 De kaarten van Corpus zijn geldig tot en met 3 maanden na uitgifte.
7.3 Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
7.4 De Nierstichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
7.5 Met de winnaar wordt, na de trekking, per e-mail of telefoon contact opgenomen.
7.6 Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is de Nierstichting gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
7.7 De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 
7.8Op verzoek van de Nierstichting dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 De Nierstichting is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige andere wijze verband houdt met de sms- of winactie, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot):

  • de uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde;
  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs.

8.2 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen de Nierstichting niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nierstichting opleveren.

Artikel 9 – Rechten Nierstichting

9.1 De Nierstichting behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Nierstichting hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
9.2 Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze actie, waaronder landing pages,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Nierstichting.

Artikel 10 – Contact

Voor vragen of klachten kan een e-mail worden gestuurd naar info@nierstichting.nl. We zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen reageren op een ingediende vraag en/of klacht.

Artikel 11 – Diversen

11.1 Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
11.2 Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze voorwaarden, kan de Nierstichting over het geschil beslissen.

25 mei 2022