NierstichtingChallenge 2020

Mooie ideeën ontstaan vaak op de werkvloer. Daar ziet men het best waar patiënten behoefte aan hebben of wat beter kan. Helaas ontbreekt het vaak aan tijd om goede plannen uit de praktijk ook daadwerkelijk invulling te geven. Met de NierstichtingChallenge brengen wij daar verandering in.

In het najaar van 2019 deed de Nierstichting, in nauwe samenwerking met de NVN, een oproep aan het veld om innovatieve ideeën in te dienen voor verbetering van de zorg voor nierpatiënten in aansluiting op hun behoefte. Daarop kwamen 33 reacties binnen van verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en nefrologen. Na ingewonnen advies bij een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van patiënten en professionals, heeft de Nierstichting 25 voorstellen als relevant en vernieuwend beoordeeld. De gehonoreerde projecten voor de NierstichtingChallenge 2020 zijn onderverdeeld in vijf thema’s.
In de brochure kun je meer lezen over de 25 Challenge-projecten.

Thema Informatievoorziening en voorlichting

Kennis en informatie vergroten de eigen regie van patiënten. De vijf Challenge-projecten binnen dit thema maken instrumenten en informatieve films voor meerdere doelgroepen, zoals een prikpaspoort voor kinderen met een nierziekte of een animatie over de shunt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook wordt een keuzetool met gepersonaliseerd advies en een handleiding bij donatie met gerichte altruïst ontwikkeld.

Thema Leefstijl

Regelmatig bewegen en gezond eten kan voor nier(transplantatie)patiënten veel gezondheidswinst opleveren. Leefstijlverandering is echter niet zo eenvoudig: het vraagt om goede begeleiding. Zeven Challenge-projecten ontwikkelen verschillende materialen en interventies om patiënten hierbij te ondersteunen. Variërend van een (digitaal) kookboek voor kinderen, een app om in de eigen omgeving te bewegen tot aan een netwerk van eerstelijns diëtisten voor gepersonaliseerde leefstijlbegeleiding.

Thema Zelfmanagement en regie

Patiënten hebben steeds meer behoefte aan het meebeslissen in de zorg die zij krijgen. Door de zorg meer in eigen handen te hebben, kunnen patiënten niet alleen beter omgaan met nierproblemen en de gevolgen daarvan, maar ook beter leven mét de nierproblemen. Vier Challenge-projecten richten zich op het verhogen van het zelfmanagement en de eigen regie van nierpatiënten.

Thema Virtual Reality

Virtual Reality wordt steeds meer voor verschillende doeleinden in de gezondheidszorg gebruikt. Vier Challenge-projecten willen middels Virtual Reality de nierpatiënten op een actieve en leuke manier ondersteunen gedurende hun behandelingen. Deze ondersteuning varieert van een interactief bewegingsprogramma tijdens dialysebehandelingen tot voorlichtingsvideo’s ter vergroting van zelfmanagement en therapietrouw.

Thema Zorg dichtbij

De insteek van de NierstichtingChallenge 2020 is om met innovatieve verbeterprojecten de zorg dichter bij de patiënt te brengen. Door patiënten beter te instrueren en te faciliteren kunnen patiënten in een veilige en vertrouwde omgeving zelfstandig (alles rondom) de behandeling inpassen in hun eigen leven. De vijf Challenge-projecten binnen dit thema lopen zeer uiteen, variërend van patiënten die thuis dialyseren training geven in het echogeleid aanprikken van een shunt tot een Happi-Homedialysis app voor het invullen en inzien van eigen gegevens bij thuisdialyse.

NierstichtingChallenge 2018

Wil je meer lezen over projecten die in 2018 zijn ingediend? Kijk dan op onze pagina over de Challenge 2018.