SGF tekent het Nationaal Preventieakkoord

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) ondertekenen het Preventieakkoord Overgewicht waaraan in totaal 32 partijen zich committeren. Als SGF-lid onderschrijft de Nierstichting de ambities van het Preventieakkoord. Met het akkoord wordt onder andere gestreefd naar het sneller gezonder maken van voedsel (minder zout, vet en suiker). En dat is hard nodig, want overgewicht is van grote invloed op het ontstaan van nierschade.

Het Nationaal Preventieakkoord gaat naast overgewicht over het tegengaan van roken en problematisch alcoholgebruik en zijn ook al in het regeerakkoord benoemd. Dat is omdat deze drie zaken verreweg de grootste oorzaak voor ziektelast in Nederland zijn, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar.

Het probleem van overgewicht is groot en daarmee het ontstaan van onder meer nierschade, diabetes en hart- en vaatziekten. Het probleem groeit de komende jaren verder als er geen verregaande maatregelen worden genomen. Berekeningen laten zien dat als we niets doen 62 procent van de Nederlanders in 2040 overgewicht heeft. De SGF spreekt daarom samen met de partijen in het Preventieakkoord de ambitie uit om de percentages van jeugdigen en volwassenen met overgewicht en obesitas substantieel te laten dalen.

Michael Rutgers, voorzitter SGF: “Wij steunen de ambities zoals deze zijn geformuleerd in het Preventieakkoord. Wij geloven daarnaast in het belang van samenwerking om de overgewicht-epidemie te kunnen ombuigen en het aantal chronisch zieken in Nederland terug te dringen. Wij waarderen hierin de rol van staatsecretaris Blokhuis, die een brede coalitie aan tafel heeft gebracht om met elkaar gezamenlijke ambities te formuleren en daar maatregelen aan te koppelen. De SGF ziet dit als een mooie eerste stap. Nu is het zaak dat we deze ambities gaan waarmaken.”

Versneld naar een gezonder productaanbod

De Nierstichting ziet de geformuleerde maatregelen als een goede eerste stap op weg naar het realiseren van de ambities en doelen. Wij zijn positief over het feit dat ‘herformulering’ – het gezonder maken van producten door minder toevoeging van zout, vet en suiker – uit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014-2020) een prioriteit blijft. De intentie is dat dit Preventieakkoord gaat zorgen voor een versnelling ervan.

De Nierstichting vindt het belangrijk dat stevig wordt ingezet op het bewaken van de voortgang. Het RIVM maakt jaarlijks een voortgangsrapportage en vult dit iedere vier jaar aan met een projectie van de ambities in 2040. Cruciaal is dat op basis hiervan ieder jaar afspraken zo nodig worden aangescherpt of nieuwe afspraken worden gemaakt.